United StatesChange

IEC 61439-1 Class II

FLEXIBAR – IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012)

View the full the Certifications list

Documents

IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012), 51 KB English
IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012), 51 KB Français

Parts With This Certification

Part Number Article Number Description
FLEX2MTC2X15-5 505059 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.61" x 0.031" (15.5 mm x 0.8 mm), 48.94 kcmil (24.8 mm²)
FLEX2MTC3X13 505053 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.512" x 0.02" (13 mm x 0.5 mm), 38.48 kcmil (19.5 mm²)
FLEX2MTC3X9X0-8 505051 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.354" x 0.031" (9 mm x 0.8 mm), 42.63 kcmil (21.6 mm²)
FLEX2MTC4X16 505055 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.61" x 0.031" (15.5 mm x 0.8 mm), 97.89 kcmil (49.6 mm²)
FLEX2MTC6X13 505054 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.512" x 0.02" (13 mm x 0.5 mm), 77 kcmil (39 mm²)
FLEX2MTC6X16 505056 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.61" x 0.031" (15.5 mm x 0.8 mm), 146.83 kcmil (74.4 mm²)
FLEX2MTC6X9X0-8 505052 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.354" x 0.031" (9 mm x 0.8 mm), 85.26 kcmil (43.2 mm²)
FLEX3MTC10X100 505549 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 2,000 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 1,973.52 kcmil (1,000 mm²)
FLEX3MTC10X24X1 505512 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 473.65 kcmil (240 mm²)
FLEX3MTC10X32X1 505519 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 631.5 kcmil (320 mm²)
FLEX3MTC10X40X1 505526 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 789.41 kcmil (400 mm²)
FLEX3MTC10X50X1 505532 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 986.76 kcmil (500 mm²)
FLEX3MTC10X63X1 505538 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 1,243.3 kcmil (630 mm²)
FLEX3MTC10X80X1 505544 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 1,578.8 kcmil (800 mm²)
FLEX3MTC12X100 505550 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 2,000 A, UL 67 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 2,368.23 kcmil (1,200 mm²)
FLEX3MTC2X20X1 505501 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 78.94 kcmil (40 mm²)
FLEX3MTC2X24X1 505506 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 94.73 kcmil (48 mm²)
FLEX3MTC2X32X1 505513 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 126.3 kcmil (64 mm²)
FLEX3MTC3X20X1 505502 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 118.41 kcmil (60 mm²)
FLEX3MTC3X24X1 505507 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 142.1 kcmil (72 mm²)
FLEX3MTC3X32X1 505514 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 189.46 kcmil (96 mm²)
FLEX3MTC3X40X1 505521 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 236.8 kcmil (120 mm²)
FLEX3MTC3X50X1 505527 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 300 kcmil (150 mm²)
FLEX3MTC3X63X1 505533 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 373 kcmil (189 mm²)
FLEX3MTC4X20X1 505503 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 157.88 kcmil (80 mm²)
FLEX3MTC4X24X1 505508 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 189.46 kcmil (96 mm²)
FLEX3MTC4X32X1 505515 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 252.6 kcmil (128 mm²)
FLEX3MTC4X40X1 505522 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 315.7 kcmil (160 mm²)
FLEX3MTC4X50X1 505528 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 394.7 kcmil (200 mm²)
FLEX3MTC4X63X1 505534 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 497.33 kcmil (252 mm²)
FLEX3MTC4X80X1 505540 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 631.5 kcmil (320 mm²)
FLEX3MTC5X100X1 505546 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 986.76 kcmil (500 mm²)
FLEX3MTC5X20X1 505504 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 197.35 kcmil (100 mm²)
FLEX3MTC5X24X1 505509 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 236.8 kcmil (120 mm²)
FLEX3MTC5X32X1 505516 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 315.7 kcmil (160 mm²)
FLEX3MTC5X40X1 505523 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 394.7 kcmil (200 mm²)
FLEX3MTC5X50X1 505529 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 493.38 kcmil (250 mm²)
FLEX3MTC5X63X1 505535 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 621.66 kcmil (315 mm²)
FLEX3MTC5X80X1 505541 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 789.41 kcmil (400 mm²)
FLEX3MTC6X100X1 505547 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 1,184.12 kcmil (600 mm²)
FLEX3MTC6X20X1 505505 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 236.8 kcmil (120 mm²)
FLEX3MTC6X24X1 505510 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 284.19 kcmil (144 mm²)
FLEX3MTC6X32X1 505517 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 378.9 kcmil (192 mm²)
FLEX3MTC6X40X1 505524 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 473.65 kcmil (240 mm²)
FLEX3MTC6X45X1 505551 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.772" x 0.039" (45 mm x 1 mm), 532.85 kcmil (270 mm²)
FLEX3MTC6X50X1 505530 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 592.06 kcmil (300 mm²)
FLEX3MTC6X63X1 505536 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 746 kcmil (378 mm²)
FLEX3MTC6X80X1 505542 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 947.3 kcmil (480 mm²)
FLEX3MTC8X100X1 505548 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 1,578.8 kcmil (800 mm²)
FLEX3MTC8X24X1 505511 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 378.9 kcmil (192 mm²)
FLEX3MTC8X32X1 505518 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 505.22 kcmil (256 mm²)
FLEX3MTC8X40X1 505525 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.575" x 0.039" (40 mm x 1 mm), 631.5 kcmil (320 mm²)
FLEX3MTC8X50X1 505531 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 800 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 789.41 kcmil (400 mm²)
FLEX3MTC8X63X1 505537 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 994.66 kcmil (504 mm²)
FLEX3MTC8X80X1 505543 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 1,263.06 kcmil (640 mm²)